Arbets- och organisationspsykologi, chefsutveckling

Arbets- och organisationspsykologi studerar människor i arbetslivet. Området kan delas in i olika underområden, till exempel 

  • arbetsmiljö 
  • motivation
  • ledarskap
  • grupprocesser
  • organisationskultur
  • förändringsarbete

Arbets- och organisationspsykologer använder sig av olika metoder för att undersöka, förstå och förbättra arbetslivet, såsom observationer, intervjuer, enkäter, experiment och fallstudier.

Chefsutveckling är ett område inom arbets- och organisationspsykologi som syftar till att stödja och utveckla chefer i deras roll och ansvar. Chefsutveckling kan innefatta olika aktiviteter, bland annat utbildning, coaching, mentorskap, feedback och nätverkande.

Chefsutveckling har flera mål - att öka chefernas kompetens, självkännedom, motivation, hälsa och prestation, samt att främja ett gott ledarskap, ett effektivt samarbete och en positiv organisationskultur.

.