Depression

Depression är ett samlingsnamn för psykiska tillstånd som kännetecknas av bland annat sänkt stämningsläge, avstängdhet, bristande framtidstro, självförebråelser, sömnproblem, vikande matlust och handlingsförlamning.

Depression är ett av de vanligaste psykiatriska tillstånden bland vuxna. Svårighetsgraden varierar men många kan behandlas inom primärvården. För att ställa diagnosen depression behöver ett visst antal symptomkriterier vara uppfyllda och symtomen ska ha funnits under en sammanhängande tid. (källa: Fokhälsomyndigheten)

Vid en depression lider den drabbade av en sänkning av det allmänna stämningsläget i psyket och bär på en känsla av sorg, detta även utan att det kan finnas en utlösande faktor eller att den utlösande faktorn inte står i rimlig proportion till känslan. Detta skiljer depression från exempelvis sorg, anpassningsstörning, utbrändhet eller vanlig ledsenhet som är enkelt att ta sig ur själv. En depression kan emellertid utlösas av svåra händelser eller stress hos en person med latent depression. (källa: Wikipedia)

Självtest/självskattning avseende depression

Om du vill kan du göra testet nedan anonymt och utan kostnad. Dess syfte är att hjälpa dig förstå din egen livssituation bättre med avseende på utmattning. Dina svar sparas inte någonstans. Utvärderingen bygger på MADRS-S (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale).

Nedanför självskattningen hittar du terapeuter som arbetar med depression som specialisering.

Ifall testet inte visas beror det på att månadens testkvot är förbrukad.
Den återställs varje månadsskifte.

Psykologer med depression som specialisering

I listan nedan hittar du alla psykologer på Psykologeronline som arbetar med utmattning, utbrändhet och närbesläktade livslägen.

Se fler psykologer med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.