Sveriges riksdag
Inspektionen för vård och omsorg

Rätt att klaga

När du besöker en psykolog har du möjlighet att klaga hos tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om något blir fel.

Evidensbaserad Psykologisk Praktik (EBPP)

Medlemmar i Sveriges Psykologförbund arbetar enligt principerna för evidensbaserad psykologisk praktik: 
"Kärnan i EBPP är att förena tillgänglig forskning med klientfaktorer samt egen expertis vid beslut om insatser för klienter."

Yrkesetiska principer

De gemensamt formulerade yrkesetiska principerna för psykologer i Norden tjänar som vägledning och stöd för etisk reflektion: "Yrkesetiska principer utgör preciseringar av den allmänna etik som gäller för alla individer i vårt samhälle. Då psykologer i sitt arbete försätts i särskilda och ibland etiskt svårbedömda situationer ger den allmänna etiken inte tillräcklig vägledning för handlandet."

 

 

.