KBT - kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi som syftar till att minska psykiska problem genom att förändra tankar, känslor och beteenden som är kopplade till problemen. KBT bygger på teorier om hur människor lär sig och bearbetar information, och hur detta påverkar deras välbefinnande. KBT är ett samlingsnamn för olika behandlingsmetoder som anpassas efter det specifika problemet och personen som söker hjälp.

I KBT arbetar terapeuten och klienten tillsammans på ett strukturerat och målinriktat sätt. De kartlägger vad som utlöser och upprätthåller problemen, och gör en plan för hur de ska hanteras. Klienten får också hemuppgifter där hen tränar på att använda nya tankemönster och beteenden i vardagen. Behandlingen utvärderas kontinuerligt och justeras vid behov.

KBT ges oftast vid ett tillfälle per vecka under 5–20 veckor, men det kan variera beroende på problemets art och svårighetsgrad.

Bläddra med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.