PDT - psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi (PDT) är en grupp av psykologiska behandlingsmetoder som bygger på psykoanalytisk teoribildning samt modern forskning. PDT har förändrats och anpassats till nya kunskaper och behov. En grundtanke i PDT är att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå utifrån personens livshistoria och relationer.

I PDT arbetar terapeuten och klienten tillsammans. De utforskar klientens tankar, känslor, drömmar och fantasier, och hur dessa påverkar klientens beteende och välbefinnande. De undersöker också hur klientens tidigare erfarenheter och omedvetna konflikter kan ha en inverkan på hur klienten förhåller sig till sig själv och andra. Målet är att öka klientens självinsikt och självacceptans, samt att främja personlig utveckling och förändring.

PDT varierar i längd och intensitet beroende på problemets art och svårighetsgrad.

Bläddra med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.